AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Vedoucí učitel: Mgr. Jana Pětrošová

Čestný host: Mgr. Adrian Kuder, ředitel školy

Členové: jednotliví zástupci 4. – 9. roč.

Schůzky: 1x měsíčně, popř. dle potřeby

Termín: pondělí 2. vyuč. hod. ve sborovně

Schůzka ŽP - září


 • Seznámení se s novými členy

 • Organizace žákovského. parlamentu

 • Předběžný plán akcí na školní rok 2022/23

 • Byly sestaveny pevné termíny schůzek (pondělí 2.vyuč.hod., 1x měsíčně)

 • 1. Úkol - vytvořit originální třídní foto (dle vlastní fantazie), které si následně třída vystaví před vstupem do třídy, zapojit se nemusí všechny třídy, může se použít i foto z konce roku (není třeba tisknout, jen mít v el. podobě)

 • Další návrhy a nápady žáků: veselé dny (účesů, kšiltovek, obleků..)

týden ve školní jídelně dle určité země

sběrných koš v jídelně pro ovoce, jogurty aj.

(co nejím, nechám těm, co chutná???? - nevyhazuji)

týden s IZS složkami

turnaje mezi ročníky v přehazované, basketbale.SCHŮZKY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ŠKOL. R. 2022/2023

 

ZÁŘÍ – 7. 9. 2022

ŘÍJEN – 10. 10. 2022

LISTOPAD – 7. 11. 2022

PROSINEC – 5. 12. 2022

LEDEN – 9. 1. 2023

ÚNOR –  6. 2. 2023

BŘEZEN – 6. 3. 2023

DUBEN – 3. 4. 2023

KVĚTEN – 15. 5. 2023

ČERVEN – 12. 6. 2023


J. Pětrošová

Hlavní cíle:

 • Posilování pozitivních vztahů, podpora bezpečného a dobrého klima ve škole (i třídě)

 • Nabídka aktivit pro žáky vedoucí ke zdravému životnímu stylu.

 • Podpora zdravé soutěživosti a hry fair play.

 • Komunikace, podpora asertivního chování, rozvoj zdravého sebevědomí, podpora a možnost vyjádření vlastního názoru, vytvořit informační most mezi žáky a učiteli a vedení školy

 • Předcházet šikaně, fyzickému obtěžování, psychickému vydírání, nekázni a porušování školního řády.

 • Pomáhat třídnímu učiteli při práci se svou třídou.

 • Učit žáky odpovědnosti za svou práci a i za své chování.

 • Reprezentovat školu na veřejnosti.

 • Zvyšovat prestiž školy a vytvářet tradici.

Pravidla ŽP:

 • Žákovský parlament je volen jednou ročně.

 • Každá třída od 4. do 9. ročníku má právo si zvolit maximálně 2 zástupce. Je možné změnit zástupce během roku.

 • Žákovský parlament se schází minimálně 1x za měsíc. Schůzi svolává předseda žákovského parlamentu. Termíny pevných schůzek je dán na začátku školního roku. Místo pro schůzi je sborovna popř. volná třída.

 • Veškeré termíny, výsledky soutěží, fotografie, články z různých pořádaných akcí budou vždy vyvěšeny na webových stránkách školy a Fb, popř. na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

 • Žákovský parlament se může vyjadřovat k chodu školy, podávat návrhy a připomínky k chodu a organizaci školy.

 • Jednání žákovského parlamentu se mohou zúčastnit jako hosté zaměstnanci školy, žáci, učitelé i pan ředitel.

Činnost žákovského parlamentu

 • Členové parlamentu mají právo se dotazovat na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.

 • Každá připomínka bude ředitelem školy prošetřena a výsledek oznámen vhodnou formou žákům.

 • Členové parlamentu pomáhají při organizaci školních i mimoškolních akcí.

 • Celoročně dbají na pořádek ve třídách, chodbách i okolí školy.

 • Zapojují ostatní žáky do sběrných akcí.

 • Vytvářejí různé soutěže pro třídy aktuálně v průběhu roku.

 • Dozorující učitelka Jana Pětrošová pravidelně informuje o dění žákovského parlamentu ostatní pedagogy i vedení školy.

 • Členové žákovského parlamentu se snaží publikovat své recenze, články a jiné v místním tisku. Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy a Fb.

Plánované aktivity:

Září – přivítání prvňáčků, fotografie třídy dle své fantazie

Říjen – halloween, výzdoba, lampionový průvod

Listopad – kulinářské aktivity, soutěže sportovní i vědomostní

Prosinec – Mikuláš, Advent, vánoční jarmark + vystoupení, pečení cukroví

Leden – kulinářské aktivity, soutěže sportovní i vědomostní

Únor – karneval, den převleků

Březen – sportovní turnaje

Duben – velikonoční a jarní výzdoba, kulinářské aktivity, soutěže sportovní i vědomostní

Květen – sportovní turnaje

Červen – Den dětí, vyřazení 9. roč. – volejbalový turnaj 9.roč. x učitelé, bláznivé pátky

Výzva školy: podzimní

jarní

Maskot školy

Zapojení do soutěží – Bludiště, Az kvíz junior, Šikulové, Rytmix a jiné

Zapojení se do akcí pořádaných městem Bohumín
 

AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

zpět


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026