Stanovy žákovského parlamentu

1. Pravidla žákovského parlamentu

 • Žákovský parlament je volen jednou ročně.
 • Každá třída od 4. do 9. ročníku má právo si zvolit 2 zástupce. Je možno změnit zástupce během roku.
 • Žákovský parlament se schází minimálně 1x za měsíc. Schůzi svolává předseda nebo vedoucí žákovského parlamentu. Místo pro schůzi je sborovna popř. volná třída.
 • Pořízený zápis ze schůze bude vyvěšen na webových stránkách školy.
 • Veškeré termíny, výsledky soutěží, fotografie, články z různých pořádaných akcí budou vždy vyvěšeny na webových stránkách školy.
 • Žákovský parlament se může vyjadřovat k chodu školy, podávat návrhy a připomínky k chodu a organizaci školy.
 • Jednání žákovského parlamentu se mohou zúčastnit jako hosté zaměstanci školy, žáci, učitelé i pan ředitel.

2. Cíl žákovského parlamentu

 • Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli a vedení školy.
 • Předcházet šikaně, fyzickému obtěžování, psychickému vydírání, nekázni a porušování školního řády.
 • Dbát na striktní dodržování školního řádu.
 • Pomáhat třídnímu učiteli při práci se svou třídou.
 • Vytvářet dobré partnerské vztahy.
 • Vytvářet pozitivní klima na škole i v jednotlivých třídách.
 • Učit žáky odpovědnosti za svou práci a i za své chování.
 • Reprezentovat školu na veřejnosti.
 • Zvyšovat prestiž školy a vytvářet tradici.

3. Činnost žákovského parlamentu

 • Členové parlamentu mají právo se dotazovat na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.
 • Každá připomínka bude ředitelem školy prošetřena a výsledek oznámen vhodnou formou žákům.
 • Členové parlamentu pomáhají při organizaci školních i mimiškolních akcí.
 • Celoročně dbají na pořádek ve třídách, chodbách i okolí školy.
 • Zapojují ostatní žáky do sběrných akcí (kaštany, papír, plast, baterky, plastová víčka)
 • Vytvářejí různé soutěže pro třídy aktuálně v průběhu roku.
 • Předseda žákovského parlamentu má možnost po řádné domluvě s ředitelem školy se zúčastnit pedagogické porady a přednést zde návrhy, připomínky a jiné vzaté ze zasedání žákovského parlamentu. V ostatních případech pravidelně informuje o dění žákovského parlamentu pedagogy p. uč. Jana Planková
 • Žáci žákovského parlamentu se snaží publikovat své recenze, články a jiné v místním tisku.                         
  Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
Stanovy žákovského parlamentu

zpět


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Copyright © 2013 - 2021 Základní a mateřská škola na ulici Čs. armády Bohumín