Volby do školské rady

24.10.2023

Vážení zákonní zástupci žáků naší školy,

zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ukládá povinnost zřídit školskou radu, které je umožněno se podílet na správě školy. Dle § 168 zákona č. 561/2004 Sb. školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Zřizovatelem této rady je Město Bohumín, které již radou města dne 24. 8. 2005 usnesením č. 918/62 schválilo: zřizovací listinu školských rad a volební řád školských rad.

Letos se bude volit nová školská rada. Členství ve školské radě je čestnou funkcí a zaniká uplynutím funkčního období. Počet členů školské rady je 6 osob. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu tvoří pedagogové a poslední třetinu zákonní zástupci.

 

Tímto Vás vyzývám k podání návrhů kandidátů, kteří Vás budou na školské radě zastupovat. Návrhy kandidátů podávejte emailem na skolskarada2023@zscsa.cz nebo na sekretariátu školy do 3. 11. 2023.

Návrh musí obsahovat:

1. jméno kandidáta

2. jméno dítěte a třídy, jehož je zákonným zástupcem

3. zda s návrhem souhlasí

4. jméno navrhovatele

 

Seznam kandidátů bude vyvěšen na úřední desce před vchodem do školy a webu školy.

 

Termín a způsob konání voleb: 29. 11. 2023, od 6:00 – 22:00, elektronicky prostřednictvím školy on-line.

 

Adrian Kuder

ředitel

 Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026