Zápis dětí do MŠ

14.4.2021

Video k zápisu MŠ NERUDOVA

Video k zápisu MŠ ČÁSLAVSKÁ

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022

 

Kdy proběhne zápis do MŠ?

 • Od 3. 5. 2021 do 6. 5. 2021
 • Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí

 

Možnosti podání žádosti k předškolnímu vzdělávání:

1) Zaslat e-mailem :

MŠ Nerudova – skolka.nerudova@zscsa.cz

nebo

MŠ Čáslavská – skolka@zscsa.cz

 

2) Zaslat poštou na adresu mateřské školy: Mateřská škola

Nerudova 1040

735 81 Bohumín

 

nebo

 

Mateřská škola

Čáslavská  355

735 81 Bohumín

 

3) Žádost odevzdat v zalepené obálce do schránky vybrané MŠ (umístěna u dveří do mateřské školy) – v době od 7:00 – 16:00 hod.

4) Zaslat na datovou schránku školy -  fpymbn6

 

Žádost musí obsahovat

Vyplněný formulář žádost o přijetí

Formulář žádosti o přijetí – MŠ Nerudova ke stažení

Formulář žádosti o přijetí – MŠ Čáslavská ke stažení

 • Čestné prohlášení o trvalém pobytu – ke stažení
 • Čestné prohlášení o řádném očkování - ke stažení
 • kopii očkovacího průkazu
 • kopii rodného listu
 • popř. doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů, apod.)

Všechny formuláře si můžete také osobně vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v příslušné MŠ v termínu 3. 5. – 5. 5. 2021.

 

Důležitá upozornění

 • Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat dětského pediatra a vyžádat od něj potvrzení, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (neplatí pro děti ve věku povinného předškolního vzdělávání).
 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžadovat po zákonném zástupci jejich originál nebo ověřenou kopii.

 • Upozorňujeme, že poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do 1. třídy základní školy je pro dítě povinný. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, nebo jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení. Zákonný zástupce přesto musí dítě k zápisu přihlásit. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • Pokud dítě nastupuje do logopedické třídy a již má vydané Doporučení SPC je nutné ho spolu s žádostí o přijetí doložit.

 


 

Při rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude ředitel školy postupovat na základě školského zákona a podle Kriterií pro přijetí do MŠ

S výsledky správního řízení budou zákonní zástupci informováni emailem nebo telefonicky do 30 dnů.

 

V případě dotazů a nejasností nás kontaktujte:

MŠ Nerudova 731 108 692

MŠ Čáslavská 731 130 739Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Copyright © 2013 - 2021 Základní a mateřská škola na ulici Čs. armády Bohumín